CAT · ESP · ENG · DEU

PERFIL DEL CONTRACTANT

Licitacions
Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació de la Fundació i d'acord amb l'article 53 del Reial decret Legislatiu 3/2011, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'entitat, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prestacions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació.

Expedient de contractació
02/2019
Assistència especialitzada per a la direcció de l'execució material de l'obra i coordinació en matèria de seguretat i salut per les obres de reforma i condicionament de la Casa Blai Bonet
Tipus de contracte: Servei
Procediment: Obert simplificat
Estat: En curs
Pressupost base licitació: 44.375 €. (IVA EXCLÒS)
Pressupost total licitació: 53.693,75 € (IVA INCLÒS)
Enllaç a la licitació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=my4oJSThCKoSugstABGr5A%3D%3D

Expedient de contractació
01/2019
Reforma i condicionament de la Casa Blai Bonet
Tipus de contracte: Obra
Procediment: Obert simplificat
Estat: En curs
Pressupost base licitació: 1.123.165,40 € (IVA EXCLÒS)
Pressupost total licitació: 1.359.030,13 € (IVA INCLÒS)
Enllaç a la licitació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VV732L0w7byXQV0WE7lYPw%3D%3D

Expedient de contractació
01/2018
Reforma i condicionament de la Casa Blai Bonet
Tipus de contracte: Obra
Procediment: Obert simplificat
Estat: Resolt
Pressupost base licitació: 1.123.165,40 € (IVA EXCLÒS)
Pressupost total licitació: 1.359.030,13 € (IVA INCLÒS)
Enllaç a la licitació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FFzmMcVXFgnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

TORNA A DALT